Algemene Voorwaarden

Contactinformatie DigitalNatie :

DigitalNatie , Heistraat 84, 2610 Wilrijk, België.
Enkel op afspraak bereikbaar via info@digitalnatie.com of telefonisch op 0032 472 29 29 09.

Diensten:
DigitalNatie  specialiseert zich in het creëren van digitale oplossingen, waaronder:

 • Website Ontwerp & Ontwikkeling: Op maat gemaakte websites die responsief, gebruiksvriendelijk en geoptimaliseerd zijn voor zoekmachines.
 • Domeinregistratie & Hosting: Betrouwbare hosting en naadloze domeinregistratie voor uw online aanwezigheid.
 • Content Management: Efficiënte beheertools voor uw website-inhoud.
 • Zoekmachine Optimalisatie (SEO): Verbetering van online vindbaarheid en positionering.
 • Beveiliging & Zakelijke E-mail: Geavanceerde bescherming en professionele e-mailoplossingen.
 • Technische Ondersteuning: Continu onderhoud en ondersteuning voor uw website.
 • E-commerce Oplossingen: Ontwerp van webshops met diverse betaalopties en integratie met verkoopplatformen zoals Bol.com en Amazon.
 • Social Media Marketing: Reclamecampagnes en prestatieanalyse op platforms als Google Ads, Facebook, Instagram, en TikTok.
 • Linkbuilding & Google SEO: Strategieën voor het verbeteren van domeinautoriteit en lokale tot internationale vindbaarheid.

Verplichtingen Gebruiker van DigitalNatie :

 • Gebruiksbeperkingen: Het kopiëren of hergebruiken van enige content (tekst, beelden, video’s) van DigitalNatie zonder toestemming is verboden.
 • Betaling: Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • Verzuim en Financiële Voorwaarden: Indien de Opdrachtgever nalaat de verschuldigde betalingen binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen, treedt automatisch en zonder dat een verdere ingebrekestelling vereist is, verzuim in. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 10% per maand over het openstaande bedrag. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de wettelijke rente hoger is dan de genoemde 10%, zal de wettelijke rente van toepassing zijn. Bovendien zal de Opdrachtgever, bovenop het verschuldigde bedrag en de daarop berekende rente, een schadevergoeding moeten betalen. Deze schadevergoeding wordt vastgesteld op 50% van de totale factuurbedragen, met de mogelijkheid voor DigitalNatie om de werkelijk geleden schade nader te specificeren en te vorderen.
 • Incasso- en Juridische Kosten: In het geval dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en DigitalNatie genoodzaakt is om incassomaatregelen te treffen, zullen alle daarmee gemoeide kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen. Dit omvat zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15% van de totale vordering met een minimum van €40. DigitalNatie behoudt zich tevens het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien de daadwerkelijk gemaakte kosten dit rechtvaardigen.
 • Opschorting, Staking en Ontbinding: DigitalNatie behoudt zich het recht voor om de uitvoering van alle overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten of te staken, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of anderszins zijn verplichtingen jegens DigitalNatie  niet nakomt. Voorts heeft DigitalNatie   het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst. Dit recht geldt eveneens in geval van faillissement, surseance van betaling, of een vergelijkbare situatie waarin de Opdrachtgever zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen. De gevolgen van opschorting, staking, en/of ontbinding zijn volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Alle tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, evenals schadevergoeding wegens wanprestatie, inclusief gederfde inkomsten, vastgesteld op minimaal 20% van de (resterende) contractwaarde.
 • Levertijden en Uitvoering: De overeengekomen levertijden zijn indicatief en zijn geen fatale termijnen. DigitalNatie streeft ernaar de opdracht binnen de gestelde termijn te voltooien, maar overschrijding van deze termijn geeft de Opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding, annulering van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens DigitalNatie. DigitalNatie verbindt zich ertoe de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van de werkzaamheden en zal de belangen van de Opdrachtgever optimaal behartigen.
 • Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming:
  DigitalNatie verplicht zich tot geheimhouding van alle door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Deze verplichting tot geheimhouding geldt eveneens voor na de beëindiging van de overeenkomst

Reclamaties, Bezwaren en Bewijsvoering

Wat betreft zichtbare tekortkomingen is het aan de opdrachtgever om direct, op het moment dat de opdrachtnemer de uitgevoerde werkzaamheden heeft overgedragen of gepresenteerd, of uiterlijk binnen acht dagen na het publiceren van het betreffende reclamemateriaal of de oplevering van de website, zijn bezwaren kenbaar te maken via een schriftelijke melding.

In het geval van verborgen gebreken moet de opdrachtgever binnen acht dagen nadat deze gebreken in redelijkheid ontdekt konden worden, schriftelijk bezwaar maken.

Bezwaren aangaande facturen dienen binnen veertien dagen na de verzenddatum van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden ingediend. Een bezwaar tegen een factuur leidt niet tot uitstel van de betalingsverplichting.

Na het verstrijken van de genoemde termijnen zal de opdrachtnemer de bezwaren niet meer behandelen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever zijn/haar aanspraken heeft laten vallen, tenzij in een specifiek geval een verlenging van de termijn redelijk is.

Tenzij er sprake is van overtuigend tegenbewijs, zijn de administratieve gegevens van de opdrachtnemer leidend en doorslaggevend.

 

Vertrouwelijkheidsverplichting

Beide partijen zijn gehouden tot het bewaren van de vertrouwelijkheid van alle informatie die ze van elkaar of uit een andere bron hebben ontvangen in het kader van hun overeenkomst, ongeacht of deze informatie schriftelijk of mondeling is verstrekt en ongeacht de herkomst ervan. Een stuk informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd wanneer dit door de andere partij is aangegeven of wanneer de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de inhoud van de informatie.

De opdrachtnemer behoudt zich echter het recht voor om de naam van de opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze informatie publiekelijk bekend te maken.

Beperking van Aansprakelijkheid bij Overmacht

De opdrachtnemer wordt niet geacht verantwoordelijk te zijn in situaties van overmacht. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden omvat overmacht, naast de definities en interpretaties die voortvloeien uit artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek en jurisprudentie, alle externe oorzaken, zowel voorzien als onvoorzien, die buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen en die de opdrachtnemer verhinderen haar verplichtingen te vervullen. Specifiek worden onder overmacht geschaard situaties zoals stakingen, uitzonderlijk hoog ziekteverzuim onder het personeel, personeelstekorten, brand, operationele en technische problemen binnen het bedrijf of bij externe partners die zijn ingeschakeld, ontoereikende of incorrecte gegevensverstrekking door de opdrachtgever, of een gebrek aan benodigde samenwerking van de opdrachtgever.

In het geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren of als ontbonden te beschouwen, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever onmiddellijk te informeren over het intreden van een overmachtssituatie.

Mocht de opdrachtnemer ten tijde van het ontstaan van de overmachtssituatie haar verplichtingen gedeeltelijk hebben vervuld of deze gedeeltelijk kunnen vervullen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een zelfstandige overeenkomst betreft.

Aansprakelijkheid en Bescherming tegen Claims van Derden

De opdrachtnemer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die de opdrachtgever lijdt, waaronder maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door:

 1. a) Onjuistheden in adviezen, materialen, of geautomatiseerde gegevens verstrekt door de opdrachtnemer;
  b) Het ontbreken of niet tijdig beschikbaar zijn van rapporten, nieuwsbronnen, links of monitoringresultaten;
  c) Teksten, afbeeldingen of andere gegevens die door de opdrachtgever zijn aangeleverd, of onrechtmatig gebruik daarvan;
  d) Inhoud van advertenties of publicaties door andere opdrachtgevers of auteurs die mogelijk nadelig zijn voor de publicatiedoelstellingen van de opdrachtgever;
  e) Het niet opvolgen van adviezen gegeven door de opdrachtnemer door de opdrachtgever;
  f) Eventuele onrechtmatigheden in de aangeboden diensten of de wijze van dienstverlening;
  g) Storingen in elektronische diensten van de opdrachtnemer of derden, zoals providers of netwerkoperators.

De opdrachtnemer is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door derden of hulppersonen die ingeschakeld zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Mocht de opdrachtnemer, ondanks de voorgaande bepalingen, aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van het betreffende onderdeel van de overeenkomst waaraan de aansprakelijkheid gerelateerd is.

Schadeclaims tegen de opdrachtnemer dienen binnen 30 dagen na het ontdekken van de schade gemeld te worden, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het niet mogelijk was de schade eerder te rapporteren.

Elke claim met betrekking tot de uitvoering of het uitblijven daarvan dient binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij de opdrachtnemer ingediend te worden, anders vervalt het recht op schadevergoeding.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle claims van derden die schade lijden gerelateerd aan de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht de aard van de schade.

 

Verantwoordelijkheid en Derdenvrijwaring

De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor enige schade bij de opdrachtgever, ontstaan door onder andere:

 1. a) Fouten in adviezen, materialen of digitale data verstrekt door de opdrachtnemer;
  b) Het niet beschikbaar zijn van rapporten of digitale content op vereiste momenten;
  c) Door de opdrachtgever aangeleverde inhoud of het misbruik ervan;
  d) Advertenties of publicaties van derden die impact hebben op de doelen van de opdrachtgever;
  e) Het negeren van door de opdrachtnemer gegeven adviezen;
  f) Illegale aspecten van de geleverde diensten of de leveringswijze;
  g) Storingen in digitale services veroorzaakt door zowel de opdrachtnemer als externe partijen.

In geen enkel geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, of schade door ingeschakelde derden.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, indien erkend, beperkt zich tot de factuurwaarde van het desbetreffende deel van de dienst.

Schade moet binnen 30 dagen na herkenning aan de opdrachtnemer gemeld worden, tenzij onmogelijk eerder te doen.

Claims over de dienstverlening moeten binnen een maand na schadeontstaan ingediend worden, anders vervalt het claimrecht.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen claims van derden, ongeacht de schadeaard, gerelateerd aan de uitvoering van de overeenkomst.

 

Intellectuele eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de diensten aangeboden door DigitalNatie blijven exclusief eigendom van het bedrijf. Het is aan de opdrachtgever om de verstrekte documenten en adviezen uitsluitend te gebruiken binnen de grenzen die door deze rechten worden toegestaan, en om elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten te voorkomen.

Duur van de contracten en beëindiging: Contracten tussen  DigitalNatie en haar klanten worden in principe aangegaan voor onbepaalde tijd, behalve als er uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Contracten voor een bepaalde termijn kennen geen mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging en worden automatisch verlengd tenzij ze worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Overdracht van rechten en plichten: Het is de partijen niet toegestaan hun rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. In het geval van een bedrijfsovername door de opdrachtgever ontstaat een gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de voldoening aan de verplichtingen onder de overeenkomst.

Geldigheid bij nietigheid: Mocht één van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaard worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: Op alle overeenkomsten tussen DigitalNatie en haar klanten is Belgisch recht van toepassing. Voor de beslechting van geschillen is enkel de rechter in het arrondissement waar DigitalNatie is gevestigd bevoegd. Deze regeling zorgt ervoor dat er een duidelijke juridische route is voor het oplossen van eventuele geschillen.